തൃപ്രയാറിൽ പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന Auto mobile Accessories ഷോപ്പിലേക്ക് male സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Published date: October 31, 2020
Location: തൃപ്രയാറിൽ, Thalikulam Center, Thalikulam, India

Description

തൃപ്രയാറിൽ പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന Auto mobile Accessories ഷോപ്പിലേക്ക് male സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. Minimum Qualification +2, Maximum age 20-30,നന്നായി സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം, മറ്റെതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന, salary-8000-10000.
9349145182

Share

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
 • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Comments

  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  8000.00 ₹

  Contact publisher

  Name: 9349145182